మీరు పెళ్ళాడే అమ్మాయికి అక్కడ పుట్టుమచ్చ ఉంటే మిమ్మల్ని లేక్కచేయదట.!మీరు పెళ్ళాడే అమ్మాయికి అక్కడ పుట్టుమచ్చ ఉంటే మిమ్మల్ని లేక్కచేయదట.!
మీరు పెళ్ళాడే అమ్మాయికి అక్కడ పుట్టుమచ్చ ఉంటే మిమ్మల్ని లేక్కచేయదట.!

No comments

Powered by Blogger.