60 ఏళ్లకు ఒకసారి వచ్చిన మౌని అమావాస్య...ఈ రోజు ఇలా చేస్తే పాపాలు తొలగి దనాభివృద్ధి కలుగుతుంది...!60 ఏళ్లకు ఒకసారి వచ్చిన మౌని అమావాస్య...ఈ రోజు ఇలా చేస్తే పాపాలు తొలగి దనాభివృద్ధి కలుగుతుంది...!
60 ఏళ్లకు ఒకసారి వచ్చిన మౌని అమావాస్య...ఈ రోజు ఇలా చేస్తే పాపాలు తొలగి దనాభివృద్ధి కలుగుతుంది...!

No comments

Powered by Blogger.