రోజా కి చుక్కలు చూపించిన అమ్మాయి... నాకు సారీ చెప్పండి.. లేకపోతే ఊరుకొను అని రోజా ని బెదిరించిన అమ్మాయిరోజా కి చుక్కలు చూపించిన అమ్మాయి... నాకు సారీ చెప్పండి.. లేకపోతే ఊరుకొను అని రోజా ని బెదిరించిన అమ్మాయి
రోజా కి చుక్కలు చూపించిన అమ్మాయి... నాకు సారీ చెప్పండి.. లేకపోతే ఊరుకొను అని రోజా ని బెదిరించిన అమ్మాయిNo comments

Powered by Blogger.